pod kierunkiem prof. dr. hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej

 

Cele prac badawczych

- przedstawienie rozważań o naturze w dziełach filozoficznych, religijnych i przyrodniczych, a także w tekstach użytkowych (edukacyjnych, rolniczych, medycznych, kulinarnych) doby wczesnonowożytnej;

- odtworzenie doświadczenia egzystencjalnego i estetycznego, wizji natury oraz wyobrażeń kosmosu, żywiołów, natury ożywionej i natury zawładniętej przez człowieka, utrwalonych w tekstach literackich i artystycznych badanego okresu;

- interpretacja tych wyobrażeń w aspektach filozoficznych, religijnych i estetycznych oraz – w zakresie natury jako przestrzeni egzystencji człowieka – w aspektach użytkowym, społecznym i ekonomicznym;

- odnalezienie na badanym obszarze fundamentów kultury I. Rzeczypospolitej i opisu opartej na nich struktury, dopełnianej w kolejnych stuleciach.

Wyniki badań zostały przedstawione na ogólnopolskiej konferencji naukowej (18-20 września 2019):

 

Obraz natury w kulturze intelektualnej i artystycznej doby staropolskiej i Oświecenia, Wydział „Artes Liberales”, 18-20 września 2019, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów

[pobierz program]

Współorganizatorami konferencji były Katedry Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Obecnie opracowywany jest tom studiów pod redakcją dr hab. E. Buszewicz, dr hab. J. Dąbkowskiej-Kujko prof. KUL,  dr hab. A. Jakóbczyk-Goli, prof. dr. hab. A. Nowickiej-Jeżowej.